Niepolomickie Stowarzyszenie Sport-Art

REGULAMIN OBOZU ŻEGLARSKIEGO MAZURY 2019

1. Zadaniem obozu żeglarskiego jest rozwijanie umiejętności żeglarskich.

2. Przełożonym całego obozu żeglarskiego jest Kierownik Obozu (Komandor).

3. Uprawnienia osób pełniących funkcje sterników (wychowawców) opierają się na zasadach dyscypliny pokładowej zgodnie z odnośnymi przepisami.

4. Uczestnicy obozu zorganizowani są w załogi, których liczebność i stan osobowy ustala Kierownik Obozu. Załogami kierują sternicy (wychowawcy).

5. Uczestnicy obozu są zobowiązani do:
a) wypełniania poleceń Komandora i sterników,
b) przestrzegania godzin rozpoczęcia posiłków i zajęć,
c) przestrzegania zasad higieny osobistej; dbania o porządek na jachcie,
d) przestrzegania godzin ciszy nocnej od 22:00 do 06:00,
e) podczas zajęć na wodzie wszyscy uczestnicy muszą pływać w kamizelkach.

6. Za szkody spowodowane przez uczestników odpowiadają finansowo ich rodzice lub prawni opiekunowie.

7. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających jest surowo zabronione i może spowodować wydalenie z obozu.

8. Członków obozu obowiązuje ścisłe przestrzeganie zarządzeń i regulaminów obozu.

9. Życie obozu uregulowane jest „Rozkazem dziennym”.

10. Uczestnicy obozu zobowiązani są do stałego udziału we wszystkich programowych zajęciach oraz pełnienia służb jak również wykonywania poleceń przełożonych.

11. Uczestnicy obozu zobowiązani są do postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki żeglarskiej.

12. Nieprzestrzeganie zarządzeń i przepisów może pociągnąć za sobą konsekwencje dyscyplinarne.

13. Za celowo spowodowane uszkodzenia czy stratę wyposażenia odpowiadają materialnie uczestnicy przed kierownictwem obozu.

14. Uczestnicy obozu są zobowiązani do bezzwłocznego zgłaszania do sterników wszystkich zdarzeń, uwag, skarg.